විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

නම සඳහා අනෙකුන්

වඩාත්ම පොදු අනෙකුන්, ඔබේ රටේ නම සඳහා අන්වර්ථයන්.

හෝ
ඔබගේ නම:
අනවශ්යයි