විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

අර්ථය නම් කරන්න

විවිධ පරාමිතීන් විසින් ඔබගේ නම අනිත් අයට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

හෝ
ඔබගේ නම:
නමේ අර්ථය ගන්න