විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

ප්රනාන්දු පළමු නාම අර්ථ දැක්වීම

ප්රනාන්දු නම් නිර්වචනය: මෙම නාමය වෙනත් භාෂාවල, අක්ෂර වින්යාසය සහ උච්චාරණ ප්රභේද, පළමු නාමයෙන් ස්ත්රී හා පුරුෂ මාදිලිය ප්රනාන්දු.

ප්රනාන්දු යන්න නිර්ණය කරන්න

Spanish and Portuguese form of ෆර්ඩිනන්ඩ්.

ප්රනාන්දු පිරිමි නම?

ඔව්, ප්රනාන්දු යන්නට පුරුෂ ලිංගික ස්තී්රන් ඇත.

ප්රනාන්දු නම් ස්ත්රී ආකාරයේ නම්

නම ප්රනාන්දු සමාන කාන්තා නම් ඇත. ප්රනාන්දු ලෙස කාන්තාවන්ගේ නම්:

පළමු නම ප්රනාන්දු කොහෙන්ද?

ප්රනාන්දු හි වඩාත් ප්රචලිතව ස්පාඤ්ඤ, පෘතුගීසි නම.

පළමු නම් ප්රනාන්දු සඳහා සමාන නම්

ප්රනාන්දු නමේ ප්රභේද

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

ප්රනාන්දු පළමු නම ගැන

ප්රනාන්දු යන නමේ අර්ථය

ප්රනාන්දු අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ප්රනාන්දු යන්නෙහි අර්ථය.

 

ප්රනාන්දු පළමු නමේ සම්භවය

ප්රනාන්දු කොහෙන්ද? මුල් නාමය ප්රනාන්දු.

 

ප්රනාන්දු පළමු නාම අර්ථ දැක්වීම

වෙනත් භාෂාවල මෙම පළමු නම, අක්ෂර වින්යාසය හා උච්චාරණ ප්රභේද, පළමු නාමයෙන් ප්රනාන්දු හි කාන්තා සහ පිරිමි ප්රභේද.

 

ප්රනාන්දු සඳහා අනිෂ්ට නාමයන්

ප්රනාන්දු බාල දසුන්. පළමු නම ප්රනාන්දු සඳහා අනිෂ්ට නාමයන්.

 

ප්රනාන්දු වෙනත් භාෂාවලින්

වෙනත් රටක වෙනත් භාෂාවක පළමු නාමය ප්රනාන්දු පළමු නමට අනුරූප වන ආකාරය දැන ගන්න.

 

ප්රනාන්දු උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ කියනවා ප්රනාන්දු කියන්නේ කෙසේද? ප්රනාන්දු ශබ්දය ප්රකාශ කිරීමට විවිධ ක්රම. ප්රනාන්දු කියවීම

 

ප්රනාන්දු වාසගම සමඟ ගැළපේ

ප්රනාන්දු සමඟ වාචික පිළිතුරු සමඟ සම්පුර්ණ කිරීම.

 

ප්රනාන්දු වෙනත් නම් සමග ගැළපීම

ප්රනාන්දු වෙනත් නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

ප්රනාන්දු යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව

ප්රනාන්දු යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව