විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

හේවගේ වාක්යයේ අර්ථය

හේවගේ වාසගම අර්ථය. හේවගේ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? හේවගේ නිදහස් නාමයෙන් සැබෑ අර්ථය.

හේවගේ යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

හේවගේ හොඳම වාචික තේරීම්: ත්යාගශීලී, නිර්මාණශීලී, උෂ්ණත්වය, සතුටුයි, නූතන

හේවගේ, ප්රස්ථාරයේ උපහැරණය

         

ප්රබන්ධයේ අර්ථය හේවගේ

හේවගේ සියලු අර්ථයන්: ත්යාගශීලී, නිර්මාණශීලී, උෂ්ණත්වය, සතුටුයි, නූතන, සක්රිය, අස්ථායී, බරපතල, සැලකිලිමත්, වාසනාව, මිත්රශීලී, නිපුණතාව

හේවගේ සියලු වාක්ය අර්ථයන්, ප්රස්ථාරය

         

හේවගේ වැදගත්කම

වාසගම හේවගේ වල අර්ථය පිළිබඳ ගුණාංග වගුව.

ලක්ෂණ තීව්රතාව %
ත්යාගශීලී
 
69%
නිර්මාණශීලී
 
67%
උෂ්ණත්වය
 
65%
සතුටුයි
 
52%
නූතන
 
50%
සක්රිය
 
46%
අස්ථායී
 
40%
බරපතල
 
35%
සැලකිලිමත්
 
34%
වාසනාව
 
31%
මිත්රශීලී
 
20%
නිපුණතාව
 
19%

හේවගේ මහජනයා මත ඇති වන අවාසනාවන්ත බලපෑම මෙයයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මෙම වචනය අසන්නට ලැබෙන විට ජනයා නොදැනුවත්වම දැනේ. ඉතා කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ සඳහා, වචනයෙහි හැඟවුම්කාරි අශෝභන අර්ථය ශක්තිමත් වේ. මෙය බොහෝ දෙනා මෙම වචනය අසන විට නොදැනුවත්ව ය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය නම් - වචනයෙහි හැඟීම් සහ නොදැනුවත්වම අර්ථය වඩාත් ප්රබලයි.

හේවගේ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

හේවගේ වාක්යයේ ඇති හොඳම අර්ථය. මිතුරන් වෙත මෙම පින්තූරය බෙදාගන්න.

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

හේවගේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර

හේවගේ වැදගත්කම

හේවගේ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ප්රබන්ධ අර්ථය හේවගේ.

 

හේවගේ වාසගම පැතිරීම

අවසාන නාමය හේවගේ කොහෙන්ද? හේවගේ අවසාන නම කෙතරම් පොදුයද?

 

හේවගේ නම් සමඟ අනුකූලතාව

හේවගේ නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

හේවගේ වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූල වීම

හේවගේ වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

හේවගේ සමඟ යන නම්

හේවගේ සමඟ යන නම්