විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

ජමි පළමු නාම අර්ථ දැක්වීම

ජමි නම් නිර්වචනය: මෙම නාමය වෙනත් භාෂාවල, අක්ෂර වින්යාසය සහ උච්චාරණ ප්රභේද, පළමු නාමයෙන් ස්ත්රී හා පුරුෂ මාදිලිය ජමි.

ජමි යන්න නිර්ණය කරන්න

Diminutive of විල්ලාමි.

ජමි පිරිමි නම?

ඔව්, ජමි යන්නට පුරුෂ ලිංගික ස්තී්රන් ඇත.

පළමු නම ජමි කොහෙන්ද?

ජමි හි වඩාත් ප්රචලිතව ෆින්ලන්ත නම.

පළමු නම් ජමි සඳහා සමාන නම්

ජමි ලෙසින් නම් කර ඇත

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

ජමි පළමු නම ගැන

ජමි යන නමේ අර්ථය

ජමි අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ජමි යන්නෙහි අර්ථය.

 

ජමි පළමු නමේ සම්භවය

ජමි කොහෙන්ද? මුල් නාමය ජමි.

 

ජමි පළමු නාම අර්ථ දැක්වීම

වෙනත් භාෂාවල මෙම පළමු නම, අක්ෂර වින්යාසය හා උච්චාරණ ප්රභේද, පළමු නාමයෙන් ජමි හි කාන්තා සහ පිරිමි ප්රභේද.

 

ජමි වෙනත් භාෂාවලින්

වෙනත් රටක වෙනත් භාෂාවක පළමු නාමය ජමි පළමු නමට අනුරූප වන ආකාරය දැන ගන්න.

 

ජමි උච්චාරණය කරන්නේ කෙසේද?

ඔබ කියනවා ජමි කියන්නේ කෙසේද? ජමි ශබ්දය ප්රකාශ කිරීමට විවිධ ක්රම. ජමි කියවීම

 

ජමි වාසගම සමඟ ගැළපේ

ජමි සමඟ වාචික පිළිතුරු සමඟ සම්පුර්ණ කිරීම.

 

ජමි වෙනත් නම් සමග ගැළපීම

ජමි වෙනත් නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

ජමි යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව

ජමි යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව