විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

Paulavicius වාක්යයේ අර්ථය

Paulavicius වාසගම අර්ථය. Paulavicius යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? Paulavicius නිදහස් නාමයෙන් සැබෑ අර්ථය.

Paulavicius යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Paulavicius හොඳම වාචික තේරීම්: සතුටුයි, උෂ්ණත්වය, සක්රිය, බරපතල, නිපුණතාව

Paulavicius, ප්රස්ථාරයේ උපහැරණය

         

ප්රබන්ධයේ අර්ථය Paulavicius

Paulavicius සියලු අර්ථයන්: සතුටුයි, උෂ්ණත්වය, සක්රිය, බරපතල, නිපුණතාව, නිර්මාණශීලී, වාසනාව, සැලකිලිමත්, නූතන, මිත්රශීලී, ත්යාගශීලී, අස්ථායී

Paulavicius සියලු වාක්ය අර්ථයන්, ප්රස්ථාරය

         

Paulavicius වැදගත්කම

වාසගම Paulavicius වල අර්ථය පිළිබඳ ගුණාංග වගුව.

ලක්ෂණ තීව්රතාව %
සතුටුයි
 
91%
උෂ්ණත්වය
 
87%
සක්රිය
 
87%
බරපතල
 
85%
නිපුණතාව
 
85%
නිර්මාණශීලී
 
84%
වාසනාව
 
76%
සැලකිලිමත්
 
61%
නූතන
 
58%
මිත්රශීලී
 
56%
ත්යාගශීලී
 
44%
අස්ථායී
 
43%

Paulavicius මහජනයා මත ඇති වන අවාසනාවන්ත බලපෑම මෙයයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මෙම වචනය අසන්නට ලැබෙන විට ජනයා නොදැනුවත්වම දැනේ. ඉතා කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ සඳහා, වචනයෙහි හැඟවුම්කාරි අශෝභන අර්ථය ශක්තිමත් වේ. මෙය බොහෝ දෙනා මෙම වචනය අසන විට නොදැනුවත්ව ය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය නම් - වචනයෙහි හැඟීම් සහ නොදැනුවත්වම අර්ථය වඩාත් ප්රබලයි.

Paulavicius අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

Paulavicius වාක්යයේ ඇති හොඳම අර්ථය. මිතුරන් වෙත මෙම පින්තූරය බෙදාගන්න.

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

Paulavicius පිළිබඳ වැඩි විස්තර

Paulavicius වැදගත්කම

Paulavicius අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? ප්රබන්ධ අර්ථය Paulavicius.

 

Paulavicius නම් සමඟ අනුකූලතාව

Paulavicius නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

Paulavicius වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූල වීම

Paulavicius වෙනත් වාසගම සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.