විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

නාම අර්ථ දැක්වීම

නම නිර්වචනය: මෙම නම වෙනත් භාෂාවල, අක්ෂර වින්යාසය හා උච්චාරණ ප්රභේද, නමේ කාන්තා සහ පිරිමි ප්රභේදයන්. අන්තර්ජාලයේ පළමු නමේ නිර්වචනය හඳුනා ගන්න.

හෝ
ඔබගේ නම:
නම අර්ථ දැක්වීම ලබා ගන්න