විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

සජිත් යන නමේ අර්ථය

පළමු නාමය සජිත්. පළමු සජිත් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? පළමු නම සජිත් නොමිලයේ ලබා දේ.

සජිත් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

සජිත් හොඳම නම අර්ථය: අස්ථායී, සැලකිලිමත්, නිර්මාණශීලී, ත්යාගශීලී, සතුටුයි

සජිත්, ප්රස්තාරයේ උපහැරණ

         

පළමු නාමය සජිත්

සජිත් සියලු අර්ථයන්: අස්ථායී, සැලකිලිමත්, නිර්මාණශීලී, ත්යාගශීලී, සතුටුයි, නූතන, බරපතල, මිත්රශීලී, නිපුණතාව, උෂ්ණත්වය, වාසනාව, සක්රිය

සජිත් සියලු නම අර්ථයන්, ප්රස්ථාරය

         

සජිත් නමේ අර්ථය

පළමු නාමයේ අර්ථයෙහි ගුණාංග වගුව සජිත්.

ලක්ෂණ තීව්රතාව %
අස්ථායී
 
74%
සැලකිලිමත්
 
59%
නිර්මාණශීලී
 
52%
ත්යාගශීලී
 
49%
සතුටුයි
 
45%
නූතන
 
45%
බරපතල
 
44%
මිත්රශීලී
 
40%
නිපුණතාව
 
39%
උෂ්ණත්වය
 
29%
වාසනාව
 
24%
සක්රිය
 
21%

සජිත් යන නාමයෙන් මිනිසුන් මත ඇති වන අද්භූත බලපෑම මෙයයි. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, මෙම වචනය අසන්නට ලැබෙන විට ජනයා නොදැනුවත්වම දැනේ. ඉතා කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ සඳහා, වචනයෙහි හැඟවුම්කාරි අශෝභන අර්ථය ශක්තිමත් වේ. මෙය බොහෝ දෙනා මෙම වචනය අසන විට නොදැනුවත්ව ය. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණය නම් - වචනයෙහි හැඟීම් සහ නොදැනුවත්වම අර්ථය වඩාත් ප්රබලයි.

සජිත් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

සජිත් යන නමේ ඇති හොඳම අර්ථය. මිතුරන් වෙත මෙම පින්තූරය බෙදාගන්න.

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

සජිත් පළමු නම ගැන

සජිත් යන නමේ අර්ථය

සජිත් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? සජිත් යන්නෙහි අර්ථය.

 

සජිත් වාසගම සමඟ ගැළපේ

සජිත් සමඟ වාචික පිළිතුරු සමඟ සම්පුර්ණ කිරීම.

 

සජිත් වෙනත් නම් සමග ගැළපීම

සජිත් වෙනත් නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

සජිත් යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව

සජිත් යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව