විශ්ලේෂණය කරන්න  හෝ    භාෂාව:

අභිෂේක් යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව

වඩාත්ම ජනප්රිය නාමයන්, අභිෂේක් යන නාමයෙන් වඩාත් ජනප්රිය නාමයන්.

අභිෂේක් යන නාමයෙන් ඇති බහුලව භාවිතා වන වාසගම

අභිෂේක් යන නාමය සහිත සියලු වාසගම

Adsule අගර්වාල් Agrawat අහුජා Aich Akshantala Amarnani ආනන් අරෝරා ආර්යා Ash බච්චන් බාගරාව Baj බජාජ් බක්ි Bankar Bansal Banthia Barar බැරට් බාසැක් බසු Bavadhankar Belsare භෙදෝරියා භග්වට් Bharambe Bhardwaj Bhartiya Bhatt Bhattacharya Bhattad Bhattarai භාාර්සර් Bhole Bhujang Bhurishrwa Bordia බර්මාන් Chachra චක්ර්රෝබේරි Chakrawarti Chand Chandok චන්ද්රා චාරාන් Chatrath චැටර්ජි Chaube චෞද්රි චෞද්රි Chaugule චූහාන් චව්ලා චුරෙයිසියා චවුඩුරි චව්හානි Churi Dabholkar Daksh දාලාල් ඩැල්වි Dangi Das දසාරි Dashora Dawale අලුයම දීපකුමාර් දේශපන්දයේ ධවාන් ධීමන් Dhoundiyal Dipak ඩික්සයිට් ඩුබී දුටුවේ Dwivedi Dwivedy Farainzi Gangwar ජෝර්ජ් Ghorpade Goel ගෝස්වාමි ගෝටිපිටි ගවුඩා ගුජාර් Gujrathi ගුප්තා ගුර්ජාර් Halkurki Harne හබ්රා Indupally Iyengar අයියර් යාකොබ් ජේන් ජායිවාල් Jallan Jawanpuria ජේ Johri ජෝසප් ජොසි Kainse Kalia කැල්බල් කම්බ්ලි Kamilla Kammammettu කණ්ඩි Kanitkar කපූර් කාශ්යප කට් Kedia කහානාල් කන්දකාර් ඛන්නා Khilari Khunteta Kichu Kolwalkar Kotecha කොටීරි Kuanar Kumar Kupade Kurmi කුෂ්වාහා Kutemate ලාහුිරි Lakra Lakshman ලාල් ලොහානි Lunkad ලිඩියා මඩුි Madhyastha මහජාන් මැකෝ මල්ලීක් මම්ජේන් Mandal මැසේ මතුරුර් මයුරි මීරා මීටා Mhatre මිශ්රා මිටල් මෝඩි Mohata මුම්මඩි මුරුගේ නගර් නගර්කාර් Naha Naik නයිත් නන්ඩි නාරේන් Narulkar Naugraiya Neem Neti Nimesh නිර්මල් Padghane Pai පන්ඩේ Pandey Parab පැරෂාඩ් Pareek පරීඩා Parmar පටෙල් පාක්ක් Patil Patodia Phalswal පුදුනේ Piyush ප්රමෝද් Prk රයි රාජ්පාල් රාජු රම්තේකිය Randhar Raniwala රන්ජන් Ranka Rao රාවෝ රතෝර් රවී රේ Reddy Rokde Roy රෝයි Sabre සද්ධුහාන් සගාර් Saha සහනයි සහු සයිනි ෂක්පාල් සෙලෙචා Sallan සන්තෝෂ් සරාගි Sarniboyeeni Saroj සාර්වියා Satkar Saurav සක්සේනා ෂා Shakure ශංකර් ෂර්මා ශෙඛර් ෂර්පා ෂ්රාවස්ට්ව් ශිrivාස්ටාව ශුක්ලා සිං සිංහායි Singhvee සිංහ Sisodioa සෝලංකි සොනි Sonkar Sonthalia ස්නිනිව්ස් Srivastav Srivastava සුදර්ශර් සුමන් සුරරණ ටෙම්බේ Tenka ටුවේරි තකාර් තකුරු Thathoo Thilang Tibrewal ටෘකි Tiwaree ටිවාරි Tiwary Togadia ටොම් Totawar Trehan Tripathi Turaikar ටයිගි උපාධ්යය Vaghasiya වයිඩ් Vangapally Vanjre වට්ස් Vb වෙන්කට් වර්මා Vidyabhanu විග් විශ්වකර්මාය Vyas වාද්දුව වජ්මාරාමය යාදව් Yenurkar Zullurwar

අභිෂේක් නම් වාසගම සහ නම්

අභිෂේක් Adsule අභිෂේක් අගර්වාල් අභිෂේක් Agrawat අභිෂේක් අහුජා අභිෂේක් Aich අභිෂේක් Akshantala අභිෂේක් Amarnani අභිෂේක් ආනන් අභිෂේක් අරෝරා අභිෂේක් ආර්යා අභිෂේක් Ash අභිෂේක් බච්චන් අභිෂේක් බාගරාව අභිෂේක් Baj අභිෂේක් බජාජ් අභිෂේක් බක්ි අභිෂේක් Bankar අභිෂේක් Bansal අභිෂේක් Banthia අභිෂේක් Barar අභිෂේක් බැරට් අභිෂේක් බාසැක් අභිෂේක් බසු අභිෂේක් Bavadhankar අභිෂේක් Belsare අභිෂේක් භෙදෝරියා අභිෂේක් භග්වට් අභිෂේක් Bharambe අභිෂේක් Bhardwaj අභිෂේක් Bhartiya අභිෂේක් Bhatt අභිෂේක් Bhattacharya අභිෂේක් Bhattad අභිෂේක් Bhattarai අභිෂේක් භාාර්සර් අභිෂේක් Bhole අභිෂේක් Bhujang අභිෂේක් Bhurishrwa අභිෂේක් Bordia අභිෂේක් බර්මාන් අභිෂේක් Chachra අභිෂේක් චක්ර්රෝබේරි අභිෂේක් Chakrawarti අභිෂේක් Chand අභිෂේක් Chandok අභිෂේක් චන්ද්රා අභිෂේක් චාරාන් අභිෂේක් Chatrath අභිෂේක් චැටර්ජි අභිෂේක් Chaube අභිෂේක් චෞද්රි අභිෂේක් චෞද්රි අභිෂේක් Chaugule අභිෂේක් චූහාන් අභිෂේක් චව්ලා අභිෂේක් චුරෙයිසියා අභිෂේක් චවුඩුරි අභිෂේක් චව්හානි අභිෂේක් Churi අභිෂේක් Dabholkar අභිෂේක් Daksh අභිෂේක් දාලාල් අභිෂේක් ඩැල්වි අභිෂේක් Dangi අභිෂේක් Das අභිෂේක් දසාරි අභිෂේක් Dashora අභිෂේක් Dawale අභිෂේක් අලුයම අභිෂේක් දීපකුමාර් අභිෂේක් දේශපන්දයේ අභිෂේක් ධවාන් අභිෂේක් ධීමන් අභිෂේක් Dhoundiyal අභිෂේක් Dipak අභිෂේක් ඩික්සයිට් අභිෂේක් ඩුබී අභිෂේක් දුටුවේ අභිෂේක් Dwivedi අභිෂේක් Dwivedy අභිෂේක් Farainzi අභිෂේක් Gangwar අභිෂේක් ජෝර්ජ් අභිෂේක් Ghorpade අභිෂේක් Goel අභිෂේක් ගෝස්වාමි අභිෂේක් ගෝටිපිටි අභිෂේක් ගවුඩා අභිෂේක් අභිෂේක් ගුජාර් අභිෂේක් Gujrathi අභිෂේක් ගුප්තා අභිෂේක් ගුර්ජාර් අභිෂේක් Halkurki අභිෂේක් Harne අභිෂේක් හබ්රා අභිෂේක් Indupally අභිෂේක් Iyengar අභිෂේක් අයියර් අභිෂේක් යාකොබ් අභිෂේක් ජේන් අභිෂේක් ජායිවාල් අභිෂේක් Jallan අභිෂේක් Jawanpuria අභිෂේක් ජේ අභිෂේක් Johri අභිෂේක් ජෝසප් අභිෂේක් ජොසි අභිෂේක් Kainse අභිෂේක් Kalia අභිෂේක් කැල්බල් අභිෂේක් කම්බ්ලි අභිෂේක් Kamilla අභිෂේක් Kammammettu අභිෂේක් කණ්ඩි අභිෂේක් Kanitkar අභිෂේක් කපූර් අභිෂේක් කාශ්යප අභිෂේක් කට් අභිෂේක් Kedia අභිෂේක් කහානාල් අභිෂේක් කන්දකාර් අභිෂේක් ඛන්නා අභිෂේක් Khilari අභිෂේක් Khunteta අභිෂේක් Kichu අභිෂේක් Kolwalkar අභිෂේක් Kotecha අභිෂේක් කොටීරි අභිෂේක් Kuanar අභිෂේක් Kumar අභිෂේක් Kupade අභිෂේක් Kurmi අභිෂේක් කුෂ්වාහා අභිෂේක් Kutemate අභිෂේක් ලාහුිරි අභිෂේක් Lakra අභිෂේක් Lakshman අභිෂේක් ලාල් අභිෂේක් ලොහානි අභිෂේක් Lunkad අභිෂේක් ලිඩියා අභිෂේක් මඩුි අභිෂේක් Madhyastha අභිෂේක් මහජාන් අභිෂේක් මැකෝ අභිෂේක් මල්ලීක් අභිෂේක් මම්ජේන් අභිෂේක් Mandal අභිෂේක් මැසේ අභිෂේක් මතුරුර් අභිෂේක් මයුරි අභිෂේක් මීරා අභිෂේක් මීටා අභිෂේක් Mhatre අභිෂේක් මිශ්රා අභිෂේක් මිටල් අභිෂේක් මෝඩි අභිෂේක් Mohata අභිෂේක් මුම්මඩි අභිෂේක් මුරුගේ අභිෂේක් නගර් අභිෂේක් නගර්කාර් අභිෂේක් Naha අභිෂේක් Naik අභිෂේක් නයිත් අභිෂේක් නන්ඩි අභිෂේක් නාරේන් අභිෂේක් Narulkar අභිෂේක් Naugraiya අභිෂේක් Neem අභිෂේක් Neti අභිෂේක් Nimesh අභිෂේක් නිර්මල් අභිෂේක් Padghane අභිෂේක් Pai අභිෂේක් පන්ඩේ අභිෂේක් Pandey අභිෂේක් Parab අභිෂේක් පැරෂාඩ් අභිෂේක් Pareek අභිෂේක් පරීඩා අභිෂේක් Parmar අභිෂේක් පටෙල් අභිෂේක් පාක්ක් අභිෂේක් Patil අභිෂේක් Patodia අභිෂේක් Phalswal අභිෂේක් පුදුනේ අභිෂේක් Piyush අභිෂේක් ප්රමෝද් අභිෂේක් Prk අභිෂේක් රයි අභිෂේක් රාජ්පාල් අභිෂේක් රාජු අභිෂේක් රම්තේකිය අභිෂේක් Randhar අභිෂේක් Raniwala අභිෂේක් රන්ජන් අභිෂේක් Ranka අභිෂේක් Rao අභිෂේක් රාවෝ අභිෂේක් රතෝර් අභිෂේක් රවී අභිෂේක් රේ අභිෂේක් Reddy අභිෂේක් Rokde අභිෂේක් Roy අභිෂේක් රෝයි අභිෂේක් Sabre අභිෂේක් සද්ධුහාන් අභිෂේක් සගාර් අභිෂේක් Saha අභිෂේක් සහනයි අභිෂේක් සහු අභිෂේක් සයිනි අභිෂේක් ෂක්පාල් අභිෂේක් සෙලෙචා අභිෂේක් Sallan අභිෂේක් සන්තෝෂ් අභිෂේක් සරාගි අභිෂේක් Sarniboyeeni අභිෂේක් Saroj අභිෂේක් සාර්වියා අභිෂේක් Satkar අභිෂේක් Saurav අභිෂේක් සක්සේනා අභිෂේක් ෂා අභිෂේක් Shakure අභිෂේක් ශංකර් අභිෂේක් ෂර්මා අභිෂේක් ශෙඛර් අභිෂේක් ෂර්පා අභිෂේක් ෂ්රාවස්ට්ව් අභිෂේක් ශිrivාස්ටාව අභිෂේක් ශුක්ලා අභිෂේක් සිං අභිෂේක් සිංහායි අභිෂේක් Singhvee අභිෂේක් සිංහ අභිෂේක් Sisodioa අභිෂේක් සෝලංකි අභිෂේක් සොනි අභිෂේක් Sonkar අභිෂේක් Sonthalia අභිෂේක් ස්නිනිව්ස් අභිෂේක් Srivastav අභිෂේක් Srivastava අභිෂේක් සුදර්ශර් අභිෂේක් සුමන් අභිෂේක් සුරරණ අභිෂේක් ටෙම්බේ අභිෂේක් Tenka අභිෂේක් ටුවේරි අභිෂේක් තකාර් අභිෂේක් තකුරු අභිෂේක් Thathoo අභිෂේක් Thilang අභිෂේක් Tibrewal අභිෂේක් ටෘකි අභිෂේක් Tiwaree අභිෂේක් ටිවාරි අභිෂේක් Tiwary අභිෂේක් Togadia අභිෂේක් ටොම් අභිෂේක් Totawar අභිෂේක් Trehan අභිෂේක් Tripathi අභිෂේක් Turaikar අභිෂේක් ටයිගි අභිෂේක් උපාධ්යය අභිෂේක් Vaghasiya අභිෂේක් වයිඩ් අභිෂේක් Vangapally අභිෂේක් Vanjre අභිෂේක් වට්ස් අභිෂේක් Vb අභිෂේක් වෙන්කට් අභිෂේක් වර්මා අභිෂේක් Vidyabhanu අභිෂේක් විග් අභිෂේක් විශ්වකර්මාය අභිෂේක් Vyas අභිෂේක් වාද්දුව අභිෂේක් වජ්මාරාමය අභිෂේක් යාදව් අභිෂේක් Yenurkar අභිෂේක් Zullurwar

ඔබගේ නම සහ වාසගම විශ්ලේෂණය කරන්න. එය නොමිලේ!

හෝ
ඔබගේ නම:
ඔබේ වාසගම:
විශ්ලේෂණය කරන්න

අභිෂේක් පළමු නම ගැන

අභිෂේක් යන නමේ අර්ථය

අභිෂේක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? අභිෂේක් යන්නෙහි අර්ථය.

 

අභිෂේක් පළමු නමේ සම්භවය

අභිෂේක් කොහෙන්ද? මුල් නාමය අභිෂේක්.

 

අභිෂේක් පළමු නාම අර්ථ දැක්වීම

වෙනත් භාෂාවල මෙම පළමු නම, අක්ෂර වින්යාසය හා උච්චාරණ ප්රභේද, පළමු නාමයෙන් අභිෂේක් හි කාන්තා සහ පිරිමි ප්රභේද.

 

අභිෂේක් වාසගම සමඟ ගැළපේ

අභිෂේක් සමඟ වාචික පිළිතුරු සමඟ සම්පුර්ණ කිරීම.

 

අභිෂේක් වෙනත් නම් සමග ගැළපීම

අභිෂේක් වෙනත් නම් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණය.

 

අභිෂේක් යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව

අභිෂේක් යන නාමය සහිත නම් ලැයිස්තුව